GMI
GMI
 
 
 
 
 
 
GMI
 

HOME > 고객센터 > 공지사항

 
 
 
 
 
작성일 : 14-06-05 18:47
CPC (콘크리트 펌프카)의 Wear ring & Wear Plate 개발
 글쓴이 : 관리자
조회 : 12,945  
   KCP_wear_ring_and__plate.pdf (225.8K) [55] DATE : 2014-06-05 18:47:50
 
   적용 용도
   CPC (콘크리트 펌프카)에 사용되는 소모품으로 wear ring , wear plate 라고 합니다.
   첨부 자료 참조

 
   
 

 
 
 

방문자수 : 379,331